КАДАСТЪР
Проекти за изменение на кадастрални карти
Трасиране на имотни граници
Делби на поземлени имоти
Заснемане на сгради и подземни комуникации
Направете запитване за проблеми, свързани с недвижим имот:
РЕГУЛАЦИИ
Изработване на подробни устройствени планове - ПУП (ПЗ, ПР, ПРЗ)
Изработване на топографски планове
Трасиране на сгради
Проекти за вертикално планиране
Направете безплатна справка за имот в регулация:
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ
Нивелетни проекти
Определяне обема на изкопи и насипи
Контролни геодезически измервания на промишлени и граждански обекти
Прецизна нивелация
Направете безплатна справка за имот в регулация: