Кадастрални карти

Кадастралните карти се поддържат в актуално състояние при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки. При разделяне или съединяване на поземлени имоти съответните промени е нужно да бъдат отразени в кадастралната карта.

РАЗДЕЛЯНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ДЕЛБА

Целта на делбата е да се прекрати възникналата съсобственост върху един и същ поземлен имот и да се създадат отделни права върху реално определени, отделни поземлени имоти. Поземленият имот се разпределя реално между съделителите, съобразно техните права в съсобствеността.

За разделяне на поземлен имот се изработва СКИЦА-ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА, по образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имота, проектната линия за разделяне или промяна на границата, съответно регулационната линия, идентификаторите и площите на новообразуваните поземлени имоти, номерата и геодезическите координати на точките от проектната линия.

При разделянето на поземлен имот е необходимо да се спазват изискванията за минимални размери на поземлен имот.

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

За обединяване на поземлени имоти се изработва ПРОЕКТ НА СКИЦА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ, по образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имотите, знак за отбелязване на заличената линия между имотите и за заличените идентификатори на имотите, идентификатора на новообразувания поземлен имот.

ДОПЪЛВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ПОПРАВЯНЕ НА ГРЕШКИ В КАДАСТРАЛНИТЕ КАРТИ
И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Проектът на скица за допълване на непълноти и отстраняване на грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри се изготвя, съгласно образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, който съдържа: скица на имота; линията, указваща поправеното местоположение на границата на поземления имот или очертанието на сградата или съответно допълнените граница или сграда и идентификаторите им.

СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ОБЕКТИ НА КАДАСТЪРА

ЛАНДКАД ЕООД предлага извършване на геодезическите измервания на новопостроените обекти и оформяне на изискващата се документация, която трябва да се подаде в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Издаване на необходимите удостоверения.

ТРАСИРАНЕ ГРАНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

За да се укажат точните граници на притежаваните от Вас поземлени имоти е необходимо да се извърши трасиране, т.е. да се означат върху терена границите на тези имоти.

В някои случаи, преди трасирането на границите на поземления имот, е необходимо да се направи геодезическо заснемане за вземане под внимание съществуващите на място ситуационни подробности. След като се извърши предварителната подготовка, се прави трасирането на поземления имот.

КОНСУЛТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Можете да направите консултация с наш специалист по проблеми свързани със собствеността и/или управлението на имот. Попълнете уеб формата и ние ще отговорим на Вашия въпрос до 24 часа.

инж. Г.Мирчев
20+ години oпит
Безплатна Справка

ДРУГИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕ ДА ВИ ИНТЕРЕСУВАТ